m menu image m home m cart m search

Syarat & Persetujuan

(download pdf)
 1. Barang yang ada di situs ini dijual oleh Istilah Import, alamat; Verlengde Kerkweg 53, 8091 EX Wezep, Belanda, dengan nama Waroeng.nl.
 2. Pemesanan dapat dilakukan melalui Waroeng.nl.
 3. Pesanan terjadi bila Anda terima barang atau ada perjanjian hitam diatas putih dari pihak kami.
 4. Semua harga termasuk pajak, tampa ongkos kiriman. Ongkos kiriman tergantung banyaknya barang Anda pesan. Ini semua akan dihitung secara automatis jika Anda selesai memesan. Harga kami belum termasuk pajak dan biaya impor yang bisa berada kalau kami kirim ke alamat alamat diluar EU. Pesanan dibawah €7,50 kami hitung €1,50 untuk biaya tambahan pesanan kecil.
 5. Segera setelah pembayaran Anda diterima, kami akan mengirim barang pesanan Anda. Barang yang diambil sendiri dari toko kami bisa dibayar secara kontan. Kalau pilih bayar belakangan, Anda setuju dengan syarat Bayar Belakangan dari Focum (lihat dibawah, bahasa Belanda saja)
 6. Anda bertanggung jawab untuk memberikan alamat pengiriman dan e-mail yang lengkap dan benar.
 7. Kami mengirim barang Anda secepatnya mungkin, kami mencoba kirim hari yang sama, tetapi pasti dalam 8 hari kerja setelah pembayaran Anda kami terima.
 8. Kami selalu akan segera memberitahu jika Anda gagal melakukan pembayaran atau barang habis.
 9. Anda bisa selalu mengirim kembali pesanan Anda dalam waktu 14 hari setelah terima dengan syarat-syarat yang ada di Syarat Pengembalian. Anda harus memberitahukan kepada kami lewat e-mail dulu. Anda tanggung ongkos dan risiko kirim balik.
 10. Walaupun kami sangat berhati-hati dengan kebenaran informasi di halaman kami, tetapi kesalahan dan ketidaksempurnaan tetap saja ada. Waroeng.nl tidak bertanggung jawab untuk kesalahan ini.
 11. Waroeng.nl tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena mengkonsumsi produk yang dipesan.

Algemene voorwaarden AchterafBetalen


Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:
 • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Waroeng.nl producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Waroeng.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;  
 • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce, zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 • U bent verplicht Waroeng.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Waroeng.nl per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Waroeng.nl worden doorgegeven.
 • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b. Wijze van betalen door Klant:
 • Waroeng.nl heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.  Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Waroeng.nl een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 • Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 • U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Waroeng.nl en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Waroeng.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Waroeng.nl wordt erkend.
 • Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:
 • Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 • Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Waroeng.nl het recht om door Focum Commerce B.V. een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 • Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 • Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Waroeng.nl, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 • Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 • Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d. Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.