Privacy en Milieu verklaring

Privacy

Waroeng.nl erkent het belang van uw privacy, en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over onze gegevensbescherming kunt U ons bereiken via onze contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waroeng.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- evt bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Waroeng.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen bij u af te laten leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Waroeng.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waroeng.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Account: tot opheffing op aanvraag klant, Bestelling: 7 jaar, feedback en e-mail: 8 jaar, Nieuwsbrief: tot opzegging abonnee of na 5 bounces.

Delen van persoonsgegevens met derden

Waroeng.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Waroeng.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Waroeng.nl maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam, adres en leeftijd op, ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. We onderscheiden de volgende soorten cookies:
1) Functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de websites van Waroeng.nl te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van onze website te onthouden. Deze cookies zijn essentieel voor een goed functioneren van onze site.
2) Cookies voor webstatistieken: Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Op basis daarvan kunnen we onze site verbeteren. Deze cookies maken geen inbreuk op Uw privacy. (overzicht cookies)
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Om Uw account te verwijderen is een simpel verzoek aan ons daartoe voldoende. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Waroeng.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Waroeng.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waroeng.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. Waroeng.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Milieu

Waroeng.nl is graag zuinig op het milieu. Onze kleine bijdrage daaraan is dat wij - daar waar mogelijk- kiezen wij voor hergebruik van verpakkings- en verzendmaterialen. Bijkomend voordeel voor U is dat dit goedkoper is, dus deze kosten hoeven wij U niet door te berekenen. Maar bovenal sparen we hiermee ons milieu.